Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aandacht4all – versie 2020

Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten.

Gedragsregels

2.1. Aandacht4all zal ten aanzien van het gebruik van de haar in de opdracht verstrekte of ter kennis verkregen informatie die zorgvuldigheid betrachten die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen alleen gebruikt zal worden binnen het kader van de opdracht.

2.2. Aandacht4all behoudt documentatie van de door Aandacht4all uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Aandacht4all waakt ervoor dat archiefstukken niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opdrachtaanvaarding

3.1. Aandacht4all aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit.

3.2. Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Aandacht4all komt tot stand door het retourneren van een door Aandacht4all en de opdrachtgever ondertekende offerte

3.3. Aandacht4all zal een opdracht weigeren of staken indien Aandacht4all door de opdrachtuitvoering in conflict zou komen met de gedragsregels (zie artikel 2).

3.4. Door Aandacht4all aangeboden open trainingen vinden doorgang bij een van te voren overeengekomen aantal aanmeldingen..

3.5. Door Aandacht4all uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand.

Overeenkomst en uitvoeringscondities

4.1. Alvorens de opdracht te aanvaarden, zorgt Aandacht4all ervoor dat over de inhoud en de uitvoeringscondities volledige overeenstemming bestaat tussen de opdrachtgever en Aandacht4all.

4.2. In de overeenkomst over de uitvoeringscondities worden afspraken gemaakt over:

 • de bepaling van het cliëntsysteem;
 • de wijze van werken;
 • de keuze van de door Aandacht4all en de opdrachtgever in te zetten derden:
 • een indicatie van de tijdsduur van de opdracht en de eventuele fasering;
 • de kostenraming;
 • de gewenste, c.q. noodzakelijke nazorg;
 • taakafbakening met betrekking tot de organisatie en logistiek rondom de interventie door Aandacht4all.

4.4. Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijk bereikte overeenstemming afbreuk (zouden) doen, dan wordt hierover tussen de opdrachtgever en Aandacht4all tijdig overleg gepleegd. Er worden vervolgens afspraken gemaakt met betrekking tot de gewijzigde situatie.

4.5. Aandacht4all behoudt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken, indien, op grond van omstandigheden

Intellectueel eigendom

5.1. Modules, modellen, technieken en/of instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de realisatie van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Aandacht4all. Openbaarmaking kan daarom alleen gebeuren na verkregen toestemming van de directie van Aandacht4all.

5.2. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande onverminderd van toepassing.

Honorering en betalingsregeling

6.1. Aandacht4all zal een honorarium in rekening brengen dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden. Het honorarium wordt bepaald op grond van de aan de opdracht bestede hoeveelheid arbeid en kosten. Voorafgaand aan de start van een opdracht worden de in rekening te brengen kosten schriftelijk aan de opdrachtgever ter goedkeuring gemeld.

6.2. Aandacht4all past de tarieven jaarlijks op 1 januari aan. Deze aanpassing is tenminste gebaseerd op de indexering volgens de CBS-inflatiecorrectie. De hieruit voortvloeiende tariefwijzigingen worden doorberekend in alle lopende en nieuwe opdrachten.

6.3. De helft van de betaling dient voorafgaand aan de opdracht te zijn verricht. De overige helft binnen veertien dagen na factuurdatum. Na overschrijding van deze termijn wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.

6.4 Buiten Amsterdam worden reiskosten van 0,55 cent per km, kosten voor de reisduur, verblijfskosten en parkeerkosten in rekening gebracht.

Betaling en incasso

7.1. De helft van de betaling zal aan het begin van de opdracht plaatsvinden. De andere helft vindt plaats aan het einde van elke maand.

7.2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aandacht4all aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Aandacht4all aangegeven. Aandacht4all is gerechtigd om periodiek te factureren.

7.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4. Aandacht4all heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Aandacht4all kan,zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Aandacht4all kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Aandacht4all verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden doorberekend conform van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Annuleringsregelingen

8.1. Mocht de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging van een opdracht willen overgaan, dan dient dit altijd schriftelijk te geschieden; hierin dient aangegeven te worden welke de reden(en) is(zijn) voor voortijdige beëindiging. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum poststempel. In geval de deelnemer na aanvang van de training deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling.

8.2. Bij voortijdige beëindiging/annulering van een opdracht zijn de onderstaande regels van toepassing:

Bij annulering door de opdrachtgever worden door Aandacht4all in rekening gebracht:

  1. Alle ontwikkelings- en voorbereidingskosten die tot op het moment van annulering gemaakt zijn.
 1. Alle kosten voor de uitvoering van de opdracht:
  • 100% van de kosten bij annulering tussen 0 tot 12 weken voor aanvang van de training;
  • 75% van de kosten bij annulering tussen 12 tot 16 weken voor aanvang van de training; wanneer de training echter onmiddellijk opnieuw geboekt wordt: 50% van de kosten;
  • 50% van de kosten bij annulering tussen 6 tot 8 weken voor aanvang van de training;
 • Bovenal alle kosten van een eventueel geboekte accommodatie of derden welke in rekening zijn of worden gebracht.

Aansprakelijkheid

9.1. In geval van beweerde, geleden schade door of bij de opdrachtgever, is de aansprakelijkheid van Aandacht4all begrensd tot het bedrag dat Aandacht4all voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen.

9.2. Aandacht4all is, behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende, volg- en bedrijfsschade.

Klachtenregelingen

10.1. Aandacht4all hecht eraan tevreden opdrachtgevers te houden. Indien door de opdrachtgever bij de opdrachtuitvoering tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, van argumenten voorzien, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk bij de directie van Aandacht4all in te dienen.

10.2. De directie van Aandacht4all draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht contact wordt gezocht met de opdrachtgever, om aldus te zorgen voor een adequate afhandeling.

Deelname verplaatsen

De opdrachtgever heeft het recht om tot 4 weken voor aanvang van de training de deelname kosteloos naar een andere, uiterlijk zes maanden later gelegen cursusdatum.

Privacy

11.1 Email adressen worden alleen gebruikt voor een emailing van een Nieuwsbrief. Uitschrijven is ten alle tijden mogelijk. Deze adressen worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld.

11.2 Wij gebruiken cookies om via Google de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en worden anoniem verwerkt.